Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην διαθέσιμη τεχνολογία και υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Η διπλωματική εργασία κατατίθεται και βαθμολογείται το νωρίτερο στο τρίτο εξάμηνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και στο έκτο εξάμηνο για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι γραμμένη είτε (α) στην Ελληνική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική είτε (β) στην Αγγλική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Κατά την έναρξη του κάθε ακαδημαΐκού έτους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ενδεικτικά θέματα διπλωματικών εργασιών, με σύντομη περιγραφή, τα οποία έχουν προτείνει οι διδάσκοντες του ΠΜΣ. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος θα πρέπει να προτείνουν τουλάχιστον 3 ενδεικτικά θέματα. Κάθε διδάσκων μπορεί να προτείνει έως και 5 ενδεικτικά θέματα κάθε έτος.

Εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Οκτωβρίου οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις δηλώσεις θεμάτων, αφού προηγουμένως έχουν έρθει σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία θα πρέπει έρχονται σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά το διάστημα εκπόνησης της εργασίας.

Για τον σκοπό αυτό κάθε εξάμηνο θα υπάρχουν προκαθορισμένες ώρες καθοδήγησης, επίβλεψης και υποστήριξης των φοιτητών από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΗ

Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών. Η εξέταση είναι επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι ανώτερος ή ίσος του έξι (6) και εφόσον οι βαθμοί δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι ανώτεροι ή ίσοι του πέντε (5).

Μετά την επιτυχή δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται να αποθέσει την εργασία σε ηλεκτρονική μορφή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου ακολουθώντας τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Προτεινόμενα θέματα Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών