Υποτροφίες

Το πρόγραμμα χορηγεί υποτροφίες επίδοσης στους φοιτητές πλήρους φοίτησης με την υψηλότερη βαθμολογία. Τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής καθώς και το χρηματικό ύψος των υποτροφιών επίδοσης ορίζονται με απόφαση συλλογικού οργάνου.

Στους φοιτητές πλήρους φοίτησης προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο τρεις (3) υποτροφίες επίδοσης σε κάθε κατεύθυνση.

 Συγκεκριμένα: 

  1. Χορηγείται υποτροφία επίδοσης στους φοιτητές με τις τρεις (3) καλύτερες επιδόσεις σε κάθε κατεύθυνση στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.
    Η υποτροφία δίνεται σε φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και έχουν επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία. 
  1. Χορηγείται υποτροφία επίδοσης στους φοιτητές με τις τρεις (3) καλύτερες επιδόσεις σε κάθε κατεύθυνση στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.
    Η υποτροφία δίνεται σε φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και έχουν επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία. 
  1. Χορηγείται υποτροφία επίδοσης στους φοιτητές με τις τρεις (3) καλύτερες επιδόσεις σε κάθε κατεύθυνση συνολικά στο πρόγραμμα σπουδών.
    Η υποτροφία δίνεται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης (3 εξάμηνα) και έχουν επιτύχει τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

Ενδεικτικές Πηγές Υποτροφιών

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υποτροφίες/Κληροδοτήματα

Μάθετε περισσότερα

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Μάθετε περισσότερα