3η Κατεύθυνση

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Onmichannel

Digital Marketing

Digital Transformation

Ο κεντρικός σκοπός της 3ης κατεύθυνσης,  Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,  είναι η κατανόηση ανάπτυξης, χρήσης και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πώς διαμορφώνονται και τι επιπτώσεις έχουν στις βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού στο ανθρώπινο δυναμικό, στη στρατηγική, αλλά και στην κουλτούρα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Το πρόγραμμα υιοθετεί μία διεπιστημονική προσέγγιση έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα, βασίζεται στη σύγχρονη διοίκηση και τη θεωρία της καινοτομίας, με βασικούς επιστημονικούς άξονες, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής (Information Systems) και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration). Ο βασικός στόχος δεν είναι απλώς η μάθηση ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων αλλά η αποτελεσματικότερη χρήση και αξιοποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα εφοδιάζει τους σπουδαστές με εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα εξελιγμένες εφαρμογές πληροφορικής, να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα ενός σύγχρονου οργανισμού ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες με χαμηλότερα κόστη.

Αν είσαι πτυχιούχος Ελληνικών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής αλλά και ξένων Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ή πτυχιούχος που ήδη απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και στοχεύεις να ακολουθήσεις ακαδημαϊκή καριέρα ή/και επιθυμείς να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο αυτό πεδίο, να καλύψεις συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα ώστε να αναλάβεις στο μέλλον κάποιο ηγετικό ρόλο στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, τότε αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι για σένα!

Δομή προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) μαθήματα διδακτικής περιόδου, το σεμινάριο Μεθοδολογίας, έρευνας, τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής, και τη διπλωματική εργασία. Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το σεμινάριο και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής


Ομήρου 9
177 78, Ταύρος

+30 210 9549 402
itpsec[at]hua[dot]gr

Δευτέρα – Παρασκεύη 10:00 – 13:00

Οφέλη
Αντικειμενικοί Στόχοι
Πρόγραμμα Σπουδών

Να εφοδιαστούν με γνώσεις στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 • Σύγχρονες Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. RationalUnifiedProcess).
 • Διαδικασίες μοντελοποίησης διεργασιών και Συστήματα ροών εργασίας, (π.χ. EnterpriseResourcePlanningsystems).
 • Στρατηγικές και Διαδικασίες οργανωσιακού μετασχηματισμού με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής.
 • Mοντέλα και στρατηγικές ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο. Στρατηγικές αξιοποίησης WebDinternet και εικονικοί κόσμοι.
 • Μεθοδολογίες και εργαλεία διαχείρισης έργων πληροφορικής (π.χ. FunctionPointAnalysis, MSProject).
 • Τεχνικές χρονοδιαγράμματος έργων πληροφορικής, χρονικά αναλογικά Δίκτυα (GANTT) Τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης: Μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής (CPM), PERT (ProjectEvaluation & ReviewTechnique). Αλγοριθμικό μοντέλο κοστολόγησης COnstructiveCOstMOdel.
 • Μεθοδολογίες Ανάλυσης στη Λήψη Αποφάσεων – Κατασκευή και Προγραμματισμός Μοντέλων Προσομοίωσης.
 • Μοντέλα και Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (RFID, CloudComputing).
 • Τεχνικές Ελέγχου Προσπέλασης, Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης.
 • ITMarketing – μεθοδολογίες προώθησης, προβολής και τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
 • Κατανόηση του μεταβαλλόμενου ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στους σύγχρονους οργανισμούς και τα θέματα που επηρεάζουν τη διαχείριση και την ανάπτυξή τους.
 • Τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε οι σπουδαστές να έχουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής ικανότητας με στόχο τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις νέες εξελίξεις στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.
 • Μια πλατφόρμα για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν περαιτέρω έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο, σε τομείς όπως αναδυόμενες τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και Τεχνολογίες Πληροφορικής.

Παρακολουθώντας το προτεινόμενο πρόγραμμα εκτός από την εξειδίκευση στον τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης οι σπουδαστές θα αποκομίσουν μαθησιακά οφέλη και θα αποκτήσουν ατομικές και οργανωτικές δεξιότητες. Μέσω ενός προγράμματος σπουδών που αντιπροσωπεύει μία σύγχρονη προσέγγιση στη στρατηγική, ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων μέσα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον.