Αιτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση στο Π.Μ.Σ. Πληροφορική και Τηλεματική

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής επιστημονικών πεδίων σχετικών με το αντικείμενο των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο:  https://application.hua.gr/

 

Διαδικασία Αίτησης και Εισαγωγής:

 • Κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου το Τμήμα δημοσιεύει πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής, για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ., του οποίου η έναρξη έχει προγραμματιστεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος
 • Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται με τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
 •  Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.), η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ελέγχει και αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και τους κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας ύστερα από συνεκτίμηση των προσόντων τους 

Η αίτηση Βήμα-Βήμα

1

Είσοδος στην ηλεκτρονική αίτηση

Το πρώτο βήμα για την υποβολή της αίτησης σας είναι η είσοδός σας στην εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Θα σας ζητηθεί να κάνετε εγγραφή ως νέος χρήστης ώστε να μπορέσετε να εισέλθετε και να επιλέξετε το Μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα για να δημιουργήσετε και να υποβάλετε την αίτηση της υποψηφιότητας σας.

Καλώς Ήλθατε!

2

Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει να ακολουθήσετε και να συμπληρώσετε τα βήματα της φόρμας που θα σας οδηγούν σταδιακά στην ολοκλήρωση της αίτησης σας. Σε αυτό το βήμα αρχικά θα σας ζητηθεί να δηλώσετε με σειρά προτίμησης τις κατευθύνσεις του προγράμματος (η πρώτη σας επιλογή είναι και η κατεύθυνση στην οποία θα αξιολογηθείτε με προτεραιότητα), στη συνέχεια συμπληρώνεται τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, τις σπουδές σας, εργασίες, γλώσσες, επαγγελματική εμπειρία αλλά και επιπρόσθετες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησης σας. Στο τέλος θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσετε την αίτηση σας είτε να την αποθηκεύσετε προσωρινά. 

3

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα

Εξίσου σημαντικό και απαραίτητο βήμα κατά την υποβολή της αίτησης είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναφέρει η πρόσκληση και τα οποία θα κληθείτε να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση:

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές φωτοαντίγραφα). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν)
 • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτηση σας
4

Ελέγξτε την αίτηση σας

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης σας θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε προσθέσει όλη την απαραίτητη πληροφορία και τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τότε οριστικοποιείτε την αίτηση και την υποβάλλεται. Σύντομα θα λάβετε την σχετική επιβεβαίωση από το σύστημα ότι η αίτηση σας έχει υποβληθεί, αλλά και την σχετική ενημέρωση από την Γραμματεία με τυχόν παρατηρήσεις και τον αριθμό πρωτοκόλλου που πήρε η αίτηση σας μετά την επιτυχή υποβολή της.

Σε αυτό το σημείο έχετε ουσιαστικά ολοκληρώσει το σημαντικότερο βήμα!

5

Διαδικασία Συνέντευξης

Επίσης σημαντικό βήμα για την επιλογή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι και η συνέντευξη με την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων. Έχοντας ολοκληρώσει τα προηγούμενα βήματα επιτυχώς, η Επιτροπή Αξιολόγησης με την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και έχοντας κάνει έναν αρχικό έλεγχο και αξιολογήσει τα δικαιολογητικά που έχετε υποβάλει, θα σας καλέσει σε μία προφορική συνέντευξη ώστε να σας γνωρίσουμε καλύτερα αλλά και να σας λυθούν και τυχόν απορίες σχετικά με το πρόγραμμα. Η συνέντευξη αποτελεί σημαντικό κομμάτι και συνεκτιμώμενο κριτήριο της τελικής αξιολόγησης σας.

Θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε από κοντά!

6

Τελική Επιλογή

Σε αυτό το βήμα η δική σας δουλειά ουσιαστικά έχει τελειώσει! Η Επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάσει συνολικά όλα τα κριτήρια που αναφέραμε και να καταλήξει στους επιτυχόντες του προγράμματος. Στη συνέχεια ανακοινώνονται τα σχετικά αποτελέσματα και η κατάταξη σας σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής αλλά και της δικής σας προτίμησης στις κατευθύνσεις του προγράμματος. Τα αποτελέσματα με σειρά κατάταξης ανακοινώνονται περίπου τον Ιούλιο και ενημερώνεστε άμεσα για τις διαδικασίες εγγραφής στο πρόγραμμα από την Γραμματεία. Σε περίπτωση παρατάσεων της πρόσκλησης ακολουθείτε η ίδια ακριβώς διαδικασία.

Διαδικασία Εγγραφής

Με την επιλογή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών η Γραμματεία θα σας ενημερώσει σχετικά με την διαδικασία εγγραφής. Η εγγραφή σας ουσιαστικά αποτελεί αποδοχή της θέσης σας στο πρόγραμμα και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών που θα αναφέρει η σχετική ειδοποίηση με την κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγγράφων (αίτηση εγγραφής και καταθετηρίων προκαταβολής διδάκτρων και τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών). Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν οριστικοποιείται η εγγραφή σας στο πρόγραμμα. Μόνο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, οι οποίοι το επιθυμούν, μπορούν να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4485/2017 (άρθρο 35).

Συγχαρητήρια είστε πλέον μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματός μας!