2η Κατεύθυνση

Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς

Devops

5G

Cyber Security

Η 2η κατεύθυνση Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς έρχεται να καλύψει ανάγκες εκπαίδευσης για επιστήμονες, μηχανικούς και στελέχη επιχειρήσεων στο χώρο των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών, δικτύων και υπολογιστικού νέφους καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών.

Ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο οι υποδομές επικοινωνιών συγκλίνουν με τις υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud computing) έχει ως αποτέλεσμα οι πρώτες να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δεύτερων. Τεχνικές όπως το software defined networking(SDN) το οποίο απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα όπου το δίκτυο υλοποιείται και παραμετροποιείται μέσω λογισμικού στους διάφορους υπολογιστικούς κόμβους (hosts) του υπολογιστικού νέφους αποτελούν πλέον καθημερινή ανάγκη σε διάφορα συστήματα που αποτελούνται από πολλές ιδεατές μηχανές (virtual machines) είτε ιδεατά “δοχεία” (containers).

Αν είσαι πτυχιούχος Τμημάτων με αντικείμενα συναφή με την Πληροφορικής ή/και τις Επικοινωνίες ή άλλων συγγενών Τμημάτων (π.χ. Μηχανικοί Η/Υ,  Μηχανικοί Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικοί, Φυσικοί) και επιθυμείς να ειδικευτείς στα υπολογιστικά συστήματα, συστήματα επικοινωνιών, δίκτυα και υπηρεσίες., τότε αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι για σένα!

Δομή προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) μαθήματα διδακτικής περιόδου, το σεμινάριο Μεθοδολογίας, έρευνας, τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής, και τη διπλωματική εργασία. Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το σεμινάριο και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής


Ομήρου 9
177 78, Ταύρος

+30 210 9549 402
itpsec[at]hua[dot]gr

Δευτέρα – Παρασκεύη 10:00 – 13:00

Οφέλη
Αντικειμενικοί Στόχοι
Πρόγραμμα Σπουδών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της εν λόγω κατεύθυνσης λαμβάνουν πληθώρα ουσιαστικών γνώσεων που αφορούν μία σειρά από τεχνολογίες αιχμής, όπως:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και επικοινωνιών (PBX, identitymanagement, internet–thingsapplications, κτλ).
 • Τεχνικές DevOps για την αποδοτική διαχείριση των πόρων του υπολογιστικού κέντρου και του δικτύου.
 • Σχεδιασμός δικτύων επικοινωνιών και προσομοίωση συστημάτων. 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων υπολογιστικών κέντρων.
 • Σχεδιασμός και λειτουργία δικτυακών τεχνολογιών (IPv6, TCP, UDP, Ethernet, κτλ).
 • Ασύρματες επικοινωνίες και εφαρμογές (ασύρματα τοπικά δίκτυα, 802.11x, κτλ).
 • Κινητές επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων και 4G, 5G, 5G+).
 • Δορυφορικές επικοινωνίες και εφαρμογές (DVB, DBS, κτλ).
 • Οπτικές επικοινωνίες και εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων FTTH, FTTB, LiFi).
 • Ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων επικοινωνιών.
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση των υπηρεσιών και δικτύων επικοινωνιών.
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Τεχνολογίες επικοινωνιών και υπολογιστικών υποδομών. Παραδείγματα τεχνολογιών αποτελούν τα υπολογιστικά κέντρα (ιδιόκτητα ή δημόσια), οι σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης στο πλαίσιο και του διαδικτύου των πραγμάτων (InternetThings – IoT) τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών (5Gandbeyond 5G), τα δίκτυα οπτικών ινών κορμού και πρόσβασης καθώς και τα ευρυζωνικά δορυφορικά δίκτυα.
 • Διαχείριση και σχεδίαση δικτύων επικοινωνιών. Οι παραδοσιακές τεχνολογίες μετεξελίσσονται για να αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους του μελλοντικού διαδικτύου και διεισδύουν ταχύτατα και σε εφαρμογές όπως τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών οπότε απαιτείται η εμπειρία για την αποτίμηση της λειτουργικοτητας τους, αλλά και ο κατάλληλος σχεδιασμός νέων τοπολογιών με χρήση σύγχρονων εργαλείων προσομοίωσης. Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής πρέπει να λαμβάνονται  υπόψη διαφορετικές παράμετροι σχεδιασμού του δικτύου, αλλά και διαφοροποιούνται οι απαιτήσεις για τη λειτουργία και διαχείρισή τους, κυρίως αν λάβουμε υπόψη τη συνύπαρξη και συλλειτουργία ετερογενών δικτύων.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών επικοινωνιών και υπολογιστικού νέφους. Δεδομένου του ότι οι επικοινωνίες και οι τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους έχουν πλέον πολύ μεγάλο βαθμό σύγκλισης (π.χ. λόγω της ανάπτυξης του SDN) οι μηχανικοί επικοινωνιών θα πρέπει να συνδυάζουν δεξιότητες και από τους δύο τομείς και να μπορούν να υλοποιήσουν παράλληλα βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτούς (identitymanagement, authentication, authorization, PBX, firewalling, virtualization, κτλ) με τεχνικές DevOps.
 • Tεχνο-οικονομικές πτυχές των τεχνολογιών αιχμής των υπολογιστικών υποδομών και των τεχνολογιών επικοινωνιών. Περιλαμβάνονται θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών, το ρυθμιστικό και πλαίσιο καθώς και την τεχνοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση τους των δικτύων επικοινωνιών και των υπολογιστικών υποδομών νέφους. 

Για την πληρέστερη αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων ακολουθείται μία εκπαιδευτική προσέγγιση που σχεδιάζει την θεωρία με την πρακτική άσκηση των φοιτητών πάνω στο σχεδιασμό των σύγχρονων επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων καθώς και την υλοποίηση των υπηρεσιών και εφαρμογών. Μεταξύ άλλων, έμφαση δίνεται και σε τεχνικές ανάπτυξης υπηρεσιών άμεσα σχετιζόμενες με τα δίκτυα και τις υποδομές υπολογιστικού νέφους. Παράλληλα αναδεικνύεται η ολοένα και πιο σημαντική συνεισφορά εξειδικευμένων εργαλείων προσομοίωσης και σχεδιασμού δικτύων και συστημάτων. Σημαντική επίσης θέση κατέχουν και οι τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων.