Διάρκεια Φοίτησης

 1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:
 • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε 1,5 έτος
  (3 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, την παρακολούθηση του Σεμιναρίου  και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (προαιρετικά)) η ελάχιστη και 2,5 έτη ( 5 διδακτικά εξάμηνα) η μέγιστη.

 • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης σε 3 έτη
  (6
  διδακτικά εξάμηνα) η ελάχιστη και σε 4 έτη (8 διδακτικά εξάμηνα) η μέγιστη.  
 1. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης, ο Διευθυντής ενημερώνει τη Σ.Τ., η οποία μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.  
 2. Για σοβαρούς λόγους και μετά από αίτηση του φοιτητή, η Σ.Τ. μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια σπουδών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης.