Τέλη Φοίτησης (Δίδακτρα)

Τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2800€) και καταβάλλονται τμηματικά ως ακολούθως: 

Α) Σπουδές Πλήρους Φοίτησης: 

 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα
 • Οκτακόσια ευρώ (800€) κατά την εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο
 • Οκτακόσια ευρώ (800€) κατά την εγγραφή στο Β΄ εξάμηνο
 • Οκτακόσια ευρώ (800€) κατά την εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο

Β) Σπουδές Μερικής Φοίτησης: 

 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα
 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο
 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο Β΄ εξάμηνο
 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο
 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο Δ΄ εξάμηνο
 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο Ε΄ εξάμηνο
 • Τετρακόσια ευρώ (400€) κατά την εγγραφή στο ΣΤ΄ εξάμηνο

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ., οι νέοι εισακτέοι στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
 2. Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
 3. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.