1η Κατεύθυνση

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

Full-stack developer

Data analytics & A.I.

Internet-of-things

Ο κεντρικός σκοπός της  κατεύθυνσης Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού είναι η κατανόηση του σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη, σχεδίαση και διαχείριση υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων που αξιοποιούν το τεχνολογικό υπόβαθρο του διαδικτύου και λειτουργούν χωρίς περιορισμούς σε ότι αφορά την κινητικότητα και τη διαθέσιμη υπολογιστική υποδομή. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς του υπολογιστικού νέφους, των κατανεμημένων και υπηρεσιοστρεφών συστημάτων, της οργάνωσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας, οι οποίοι σχετίζονται με τις διαδικτυακές τεχνολογίες και τις εφαρμογές αυτών σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως η τεχνητή νοημοσύνη,  η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η επιχειρηματική ευφυΐα και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Αν είσαι πτυχιούχος Τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ ή συναφών αντικειμένων, ή πτυχιούχος που ήδη απασχολείται στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τομείς που σχετίζονται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και επιθυμείς να εξειδικευτείς σε τεχνολογίες αιχμής, τότε αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι για σένα!

Δομή προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) μαθήματα διδακτικής περιόδου, το σεμινάριο Μεθοδολογίας, έρευνας, τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεματικής, και τη διπλωματική εργασία. Τα έξι (6) από τα μαθήματα, το σεμινάριο και η διπλωματική εργασία είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές και θεωρούνται υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μαθήματα μπορούν να επιλεγούν από ένα υποσύνολο 6 διαθέσιμων μαθημάτων τα οποία προσφέρουν είτε μεγαλύτερη εξειδίκευση σε στοχευμένους τομείς (αρχιτεκτονικές υποδομών, περιβάλλοντα Edge, ανάλυση γράφων δεδομένων) είτε μεγαλύτερη ευρύτητα αντικειμένου (ασφάλεια υπηρεσιών, πληροφοριακά συστήματα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα) σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών και ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε σπουδαστή. 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής


Ομήρου 9
177 78, Ταύρος

+30 210 9549 402
itpsec[at]hua[dot]gr

Δευτέρα – Παρασκεύη 10:00 – 13:00

Οφέλη
Αντικειμενικοί Στόχοι
Πρόγραμμα Σπουδών

Οι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με γνώσεις στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

  • Προγραμματισμός σε περιβάλλον Παγκόσμιου Ιστού, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις για τα περιβάλλοντα υποστήριξης εφαρμογών (DevOps), τους τομείς των υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών (Web & CloudServices) και τις τεχνολογίες Web
  • Σύγχρονα περιβάλλοντα για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν διάχυτα και ενσωματωμένα συστήματα, υπολογιστικά νέφη, συστήματα οργάνωσης της πληροφορίας ή/και άλλα περιβάλλοντα που προάγουν την αντιμετώπιση της δυναμικής συμπεριφοράς χρηστών, της ποικιλίας διασυνδεδεμένων συστημάτων και της ενσωμάτωσης εξωτερικών υπηρεσιών.
  • Διαχείριση δεδομένων και παραγωγή γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό. Έμφαση δίνεται στην εξόρυξη δεδομένων αλλά και υπηρεσιών σε εκτεταμένα περιβάλλοντα, όπως ο Παγκόσμιος Ιστός, την αποδοτική διαχείριση τόσο δομημένης όσο και αδόμητης πληροφορίας και την εφαρμογή έξυπνων τεχνικών για την παραγωγή γνώσης.
  • Τεχνολογίες για την ανάπτυξη και διαχείριση  κατανεμημένων πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων και την υποστήριξη εκτεταμένων εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων όπως τα υπολογιστικά νέφη, τα συστήματα μεγάλων δεδομένων, οι επεκτάσεις σε περιβάλλοντα Edge.
  • Κατανόηση του σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος και της πολυπλοκότητας των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιοστρεφών εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.
  • Τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων, που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος και το περιβάλλον ιστού και δεν επιβάλλουν περιορισμούς σε ότι αφορά την κινητικότητα των χρηστών, την ελαστικότητα της ζήτησης, το μέγεθος των δεδομένων.
  • Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής ικανότητας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή οργανισμού.
  • Τις απαραίτητες γνώσεις για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν περαιτέρω σε διδακτορικό επίπεδο, σε τομείς και αναδυόμενες τεχνολογίες που βασίζονται στον παγκόσμιο ιστό, το υπολογιστικό νέφος, τη διαχείριση και εξόρυξη δεδομένων και τις υπηρεσιοστρεφείς υπηρεσίες.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση εφαρμογών ιστού σε δυναμικά και πολυχρηστικά περιβάλλοντα, ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας ενώ ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην υποδομή των συστημάτων ιστού καθώς και στην οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας στο αντίστοιχο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο σπουδαστής μπορεί να αποκτήσει γνώσεις σε όλη τη στοίβα τεχνολογιών του τομέα των εφαρμογών ιστού, ενώ μπορεί να εξειδικεύσει τις γνώσεις του σε κάποιον άξονα ανάλογα με τις επιλογές του. Οι άξονες αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα, ενώ κάθε ένας από αυτούς περιλαμβάνει συγκεκριμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικά ή επιλογές. Κάθετα προς όλες τις συνιστώσες ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει θεματολογία που αφορά την ασφάλεια εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και την επιχειρηματικότητα και καινοτομία στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών του προγράμματος.